IECRE – IEC sistem za sertifikaciju prema standardima koji se odnose na opremu za upotrebu u oblasti obnovljivih izvora energije

IEC ne samo da podržava sve tipove ocjene usaglašenosti, već koristi i četiri sistema, od kojih svaki radi sa shemama na osnovu sertifikata procjene usaglašenosti treće strane. Zajedno utvrđuju da je proizvod pouzdan i da ispunjava očekivanja u pogledu performansi, sigurnosti, efikasnosti, trajnosti i drugih kriterijuma.

IEC sistemi ocjene usaglašenosti – IECEE, IECEx, IECQ i IECR – svaki pokriva određeni segment elektrotehnike. Njihov krajnji cilj je da se olakša globalno prihvatanje proizvoda jednim testom, jednom sertifikacijom i, prema potrebi, jednim znakom koja važi na svim tržištima.

Svaki od sistema nudi  sheme ocjene usaglašenosti zasnovane na  međunarodnim IEC standardima i drugim specifikacijama kada ih odobri IEC CAB (Odbor za ocjenu usaglašenosti).

IECRE

IECRE ima za cilj olakšati međunarodnu trgovinu opremom i uslugama za upotrebu u oblasti obnovljivih izvora energije, istovremeno održavajući potreban nivo sigurnosti.

Da bi ovo postigao, IECRE:

  • upravlja jedinstvenim, globalnim sistemom sertifikacije
  • ima za cilj da ga prihvate lokalne/nacionalne vlasti ili druga tijela koja zahtevaju i imaju koristi od sertifikacije
  • će iskoristiti visokokvalitetne međunarodne standarde i omogućiti kontinuirano unapređenje

Da bi bio efikasan i izbjegao dvostruki rad na tome koja informacija se mora dati kada i kome, sistem će uključiti mehanizam za rješavanje neslaganja između zainteresovanih strana kako u pogledu sadržaja tako i njegove ispravne primene.

Njegov cilj je ponuditi usaglašenu aprimjenu širom svijeta, što obezbeđuje ujednačenu:

  • primjenu i uzajamno priznavanje između sertifikacionih tijela i laboratorija za testiranje
  • primjenu i dostavu informacija od dobavljača, pod-dobavljača, krajnjih korisnika i drugih koji pružaju dokumentaciju za sertifikaciju
  • primjenu i jasno razumijevanje svih dobavljača, pod-dobavljača, krajnjih korisnika i drugih podnosilaca zahtjeva za elemente i module, kao i izvještaje, izjave i sertifikate o postupcima sertifikacije
Imate pitanje?

Pišite nam i odgovorićemo Vam i najkraćem mogućem roku.

Mi smo Bosanskohercegovački komitet za elektrotehniku!